ประกวดราคาซื้อตู้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ๑๖๐๐ เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ อพวช. เลขที่ ๒๔/๒๕๖๒

15 กุมภาพันธ์ 2562

“อพวช.” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ๑๖๐๐ เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

๑.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

 

๒.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

 

๓.ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๗๗๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๘ และ ๑๘๕๙  ในวันและเวลาราชการ

๔.ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.nsm.or.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒