ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างนิทรรศการพลังงาน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ อพวช. เลขที่ ๒๕/๒๕๖๒

22 กุมภาพันธ์ 2562

“อพวช.” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างนิทรรศการพลังงาน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดเป็นดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๑๓  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

๒. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๗๗๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๔๘ และ ๑๘๕๙  ในวันและเวลาราชการ