ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๓)

27 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ :  ประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณโครงการ : ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ,๔๙๖,๙๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

วันที่ประกาศร่าง TOR : ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๓)

วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความเห็น

     สถานที่ติดต่อ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๒๐  

     โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๕๙

    โทรสาร : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๘๖ และ ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๐๐

     เว็บไซต์ : www.nsm.or.th และ www.gprocurement.go.th

     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย