ประกาศประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 มีนาคม 2562