ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบสายไฟเบอร์ออฟติคในนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ อพวช. เลขที่ ๓๑/๒๕๖๒

22 มีนาคม 2562

 อพวช. ประสงค์ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบสายไฟเบอร์ออฟติคในนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกำหนดการดังนี้

 ๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๑  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

             ๒. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                ๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๗๗๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๔๘ และ ๑๘๕๙  ในวันและเวลาราชการ