ประกาศจ้างออกแบบนิทรรศการถาวรชุดความหลากหลายทางชีวภาพแห่งประเทศไทย ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 เมษายน 2562

1.       ประกาศ อพวช. เลขที่ 34/2562 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรื่อง ประกาศจ้างออกแบบนิทรรศการถาวรชุดความหลากหลายทางชีวภาพแห่งประเทศไทย 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2.       ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

3.       ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

ราคากลางประกอบการพิจารณาว่าจ้างออกแบบในครั้งนี้ วงเงิน 2,487,821.33 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์)