ประกาศประกวดราคาจ้าง ดำเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ อพวช. เลขที่ ๓๕/๒๕๖๒

10 เมษายน 2562