ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓ อาคาร (พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารปฏิบัติการ Taxidermy อาคารเก็บสร้าง-ซ่อมชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 เมษายน 2562

ชื่อโครงการ :  ประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓ อาคาร (พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารปฏิบัติการ Taxidermy อาคารเก็บสร้าง-ซ่อมชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณโครงการ : ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

วันที่ประกาศร่าง TOR : ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)

วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความเห็น

     สถานที่ติดต่อ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๒๐  

     โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๘

    โทรสาร : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๘๖ และ ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๐๐

     เว็บไซต์ : www.nsm.or.th และ www.gprocurement.go.th

     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย