ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓ อาคาร (พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารปฏิบัติการ Taxidermy อาคารเก็บสร้าง-ซ่อมชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศ เลขที่ ๓๗/๒๕๖๒

30 เมษายน 2562

         ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐  น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

              ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผ่านทางอีเมล์ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒