ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำชิ้นงานวิทยาศาสตร์สื่อสัมผัส ๒๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ อพวช. เลขที่ ๓๖/๒๕๖๒

30 เมษายน 2562

ยื่นข้อเสนอทุกรายต้องนำข้อเสนอทางด้านเทคนิค มายื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น.  ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ส่วนสำนักงาน ชั้น ๑ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. และต้องนำเสนอข้อเสนอทางด้านเทคนิคต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๑ ส่วนสำนักงาน ชั้น ๑ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๘ และ ๑๘๕๙ ในวันและเวลาราชการ