ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร ขนาดบรรทุก ๑,๖๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) ครั้งที่ ๑

07 พฤษภาคม 2562


ชื่อโครงการ : ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร ขนาดบรรทุก ๑,๖๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๑

 

วงเงินงบประมาณโครงการ : ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

 

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๑๐,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

 

วันที่ประกาศร่าง TOR : ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความเห็น

     สถานที่ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๒๐  

     โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๔๐, ๑๘๔๘ และ ๑๘๗๘ 

     โทรสาร : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๘๖ (กองการพัสดุ) และ ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๐๐ (ส่วนกลาง)

     เว็บไซต์ : www.nsm.or.th และ www.gprocurement.go.th

     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (เสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น)

    สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย