ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร ขนาดบรรทุก ๑,๖๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 พฤษภาคม 2562

๑.      ประกาศ อพวช. เลขที่ ๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร ขนาดบรรทุก ๑,๖๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒.    กำหนดขอรับเอกสาร ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

๓.     กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๔.     กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

๕.     กำหนดวันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ราคากลางประกอบการพิจารณาจัดซื้อในครั้งนี้ วงเงิน ๑๐,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน)