ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๓

26 มิถุนายน 2562

ชื่อโครงการ :  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณโครงการ : ๑,๘๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบหกล้านบาทถ้วน)

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๑,๙๐๐,๕๐๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยล้านห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

วันที่ประกาศร่าง TOR : ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๓)

วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความเห็น

     สถานที่ติดต่อ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง

  จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๒๐  

     โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๕๙

     โทรสาร : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๘๖ และ ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๐๐

     เว็บไซต์ : www.nsm.or.th และ www.gprocurement.go.th

     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ประกอบการที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย