ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงนิทรรศการเรื่อง ธรรมชาติบันดาลใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ อพวช. เลขที่ ๔๑/๒๕๖๒

24 มิถุนายน 2562

1.       ประกาศ อพวช. เลขที่ 41/2562 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เรื่อง ประกาศจ้างปรับปรุงนิทรรศการเรื่อง ธรรมชาติบันดาลใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2.       1. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

3.       2. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

3. ราคากลางประกอบการพิจารณาว่าจ้างออกแบบในครั้งนี้ วงเงิน ,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)