ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (FUTURIUM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ อพวช. เลขที่ ๔๓ / ๒๕๖๒

04 กรกฎาคม 2562