ประกาศประกวดราคาซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้า ขนาด ๖ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 กรกฎาคม 2562

๑.      ประกาศ อพวช. เลขที่ ๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้า ขนาด ๖ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒.    กำหนดขอรับเอกสาร ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๓.     กำหนดวันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ราคากลางประกอบการพิจารณาจัดซื้อในครั้งนี้ วงเงิน ๖๘๔,๘๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)