ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การสร้างชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ อพวช. เลขที่ ๔๕/๒๕๖๒

12 กรกฎาคม 2562

1.       ประกาศ อพวช. เลขที่ 45/2562 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การสร้างชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2.       1. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

3.       2. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

3. ราคากลางประกอบการพิจารณาว่าจ้างออกแบบในครั้งนี้ วงเงิน ๑,๔๙๓,๘๑๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)