ประกาศประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารสำหรับส่วนกลาง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 สิงหาคม 2562

ชื่อโครงการ :  ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารสำหรับส่วนกลาง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณโครงการ : ๒,๐๙๗,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ที่มิใช่งานก่อสร้าง) ๒,๐๙๗,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

วันที่ประกาศประกวดราคาเช่า : ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

กำหนดขอรับเอกสาร : ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ (โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา)

กำหนดวันเสนอราคา : ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์)