ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 สิงหาคม 2562

ชื่อโครงการ :  ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณโครงการ : ๗๐๙,๗๓๕ บาท (เจ็ดแสนเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ที่มิใช่งานก่อสร้าง) ๗๐๙,๗๓๕ บาท (เจ็ดแสนเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ราคาต่อหน่วย ๐.๕๕ บาท/แผ่น (ราคาต่อแผ่น)

วันที่ประกาศประกวดราคาเช่า : ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

กำหนดขอรับเอกสาร : ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ (โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา)

กำหนดวันเสนอราคา : ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) โดยกำหนดให้เสนอราคาต่อหน่วย (ราคาต่อแผ่น)