รายการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตามประกาศ อพวช. เลขที่ ๔๓ / ๒๕๖๒ (ก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต)

27 สิงหาคม 2562