ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลรักษา และทำความสะอาดชิ้นงานแสดงแผ่นดินไหวด้วยระบบน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ 48/2562

28 สิงหาคม 2562

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดูแลรักษา และทำความสะอาดชิ้นงานแสดงแผ่นดินไหวด้วยระบบน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการดังนี้

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ - ๔ กันยายน ๒๕๖๒

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๘ ในวันและเวลาราชการ