ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ อพวช. เลขที่ ๔๙/๒๕๖๒

29 สิงหาคม 2562

1.       ประกาศ อพวช. เลขที่ 49/2562 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2.       1. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

3.       2. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

3. ราคากลางประกอบการพิจารณาว่าจ้างออกแบบในครั้งนี้ วงเงิน ,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)