ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบประกอบอาคารโครงสร้างและสถาปัตยกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ อพวช. เลขที่ ๕๑/๒๕๖๒

02 กันยายน 2562

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบประกอบอาคารโครงสร้างและสถาปัตยกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการดังนี้

๑. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.

๓. ราคากลางประกอบการพิจารณาว่าจ้างในครั้งนี้ วงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๔๘ ในวันและเวลาราชการ