ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ อพวช. เลขที่ ๕๐/๒๕๖๒

02 กันยายน 2562

ชื่อโครงการ :  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณโครงการ : ๑๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ที่มิใช่งานก่อสร้าง) ๑๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

วันที่ประกาศประกวดราคาจ้าง : ๒ กันยายน ๒๕๖๒

กำหนดขอรับเอกสาร : ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ (โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา)

กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล : ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กำหนดวันเสนอราคา : ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์)