ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการดูแลรักษาความสะอาด อพ. และพื้นที่ชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๕ โครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพ. อาคารจามจุรีสแควร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ อพวช. เลขที่ ๕๓/๒๕๖๒

10 กันยายน 2562