ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลพัฒนาระบบเครือข่ายองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ อพวช. เลขที่ ๕๔/๒๕๖๒

17 กันยายน 2562

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาดูแลพัฒนาระบบเครือข่ายองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีกำหนดเป็นดังนี้

1. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

2. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ 

3. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๗-๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๔๘ ,๑๘๕๙ และ ๑๘๔๐ ในวันและเวลาราชการ