ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ อพวช. เลขที่ ๕๓/๒๕๖๒ (จ้างเหมาให้บริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร อพ. และพื้นที่ชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๕ โครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพ. อาคารจามจุรีสแควร์)

18 ตุลาคม 2562