ประกวดราคาจ้างออกแบบนิทรรศการ Coding and Programming ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 กุมภาพันธ์ 2563

๑.      ประกาศ อพวช. เลขที่ ๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบนิทรรศการ Coding and Programming ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒.    กำหนดขอรับเอกสาร ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๓.     กำหนดวันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ราคากลางประกอบการพิจารณาจัดซื้อในครั้งนี้ วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)