รายการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตามประกาศ อพวช. เลขที่ ๑๓/๒๕๖๓ (ปรับปรุงผนังอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี)

26 กุมภาพันธ์ 2563