ประกวดราคาซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 มีนาคม 2563

ชื่อโครงการ :  ประกวดราคาซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง ๗๙๖,๐๒๖.๕๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันยี่สิบหกบาทห้าสิบสตางค์)

วันที่ประกาศประกวดราคาซื้อ : ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

กำหนดขอรับเอกสาร : ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ (โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา)

กำหนดยื่นเสนอราคา : ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์)