ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบภาพ IT Auditorium 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่ ๒

09 มีนาคม 2563

ชื่อโครงการ :  ประกวดราคาซื้อระบบภาพ IT Auditorium ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณโครงการ : ๖,๕๔๕,๗๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ,๕๔๕,๗๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

วันที่ประกาศร่าง TOR : ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความเห็น

     สถานที่ติดต่อ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง

  จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๒๐  

     โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๘

     โทรสาร : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๘๖ และ ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๐๐

     เว็บไซต์ : www.nsm.or.th และ www.gprocurement.go.th

    e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ประกอบการที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย