ประกาศร่างขอบเขตงาน (Term of Reference) ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายและฐานข้อมูล ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 มีนาคม 2563

ชื่อโครงการ :  ประกาศร่างขอบเขตงาน (Term of Reference) ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายและฐานข้อมูล ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๑๓,๑๗๑,๖๐๐ บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

วันที่ประกาศร่าง TOR : ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความเห็น

สถานที่ติดต่อ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๒๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๔๘ ๑๘๔๐ และ ๑๘๗๘

โทรสาร : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๘๖ และ ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๐๐

เว็บไซต์ : www.nsm.or.th และ www.gprocurement.go.th

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น)

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย