ประกวดราคาซื้อการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายและฐานข้อมูล ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 มีนาคม 2563

ชื่อโครงการ :  ประกวดราคาซื้อการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายและฐานข้อมูล ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง ๑๓,๑๗๑,๖๐๐ บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

วันที่ประกาศประกวดราคาซื้อ : ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

กำหนดขอรับเอกสาร : ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มีนนาคม ๒๕๖๓ (โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา)

กำหนดยื่นเสนอราคา ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์)