ประกาศประกวดราคาซื้อระบบภาพ IT Auditorium ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ อพวช. เลขที่ ๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

16 มีนาคม 2563

ประกาศ อพวช. เลขที่ ๑๘/๒๕๖๓ อพวช. มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อระบบภาพ IT Auditorium ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ และราคากลาง เป็นเงิน ๖,๕๔๕,๗๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดำเนินการดังนี้

๑.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

๒.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๗๗๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๘ ,๑๘๔๘ และ ๑๘๕๙  ในวันและเวลาราชการ