ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศาลาเอนกประสงค์ อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ :  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศาลาเอนกประสงค์ อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ราคากลาง : ,๔๙๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

วันที่ประกาศประกวดราคาซื้อ : ๙ เมษายน ๒๕๖๓

กำหนดขอรับเอกสาร : ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ (โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา)

กำหนดยื่นเสนอราคา : ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์)