ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์กราฟฟิกพาเนล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๔ นิ้ว ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08 เมษายน 2563

๑.      ประกาศ อพวช. เลขที่ ๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์กราฟฟิกพาเนล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๔ นิ้ว ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒.    กำหนดขอรับเอกสาร ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

๓.     กำหนดวันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ราคากลางประกอบการพิจารณาจัดจ้างในครั้งนี้ วงเงิน ๗๙๙,๒๙๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)