ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่อาคารเอนกประสงค์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ :  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่อาคารเอนกประสงค์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

ราคากลาง : ,๘๑๔,๐๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วันที่ประกาศประกวดราคาซื้อ : ๘ เมษายน ๒๕๖๓

กำหนดขอรับเอกสาร : ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ (โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา)

กำหนดยื่นเสนอราคา : ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์)