ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตู้เมนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (เปลี่ยนบัสดักส์ Bus Duct) อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 เมษายน 2563

๑.      ประกาศ อพวช. เลขที่ ๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตู้เมนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (เปลี่ยนบัสดักส์ Bus Duct) อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒.    กำหนดขอรับเอกสาร ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

๓.     กำหนดวันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ราคากลางประกอบการพิจารณาจัดจ้างในครั้งนี้ วงเงิน ,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)