ประกาศประกวดราคาจ้างตกแต่งห้องประชุมสำนักงาน อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 1 งาน (ตามประกาศ อพวช. เลขที่ 33/2563)

13 เมษายน 2563

 

          ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างตกแต่งห้องประชุมสำนักงาน อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ,๐๒๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีกำหนดดังนี้

           ๑) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

          ๒) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

          ๓) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือwww.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๗-๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๘ ,๑๘๔๘ และ ๑๘๔๐ ในวันและเวลาราชการ