ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบภาพ แสง เสียง ห้องอบรม อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้่า 1 งาน (ตามประกาศ อพวช. เลขที่ 36/2563)

21 เมษายน 2563

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างติดตั้งระบบภาพ แสง เสียง ห้องอบรม อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๗๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีกำหนดเป็นดังนี้

1) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

2) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

3) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๗-๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๘ ,๑๘๔๘ และ ๑๘๔๐ ในวันและเวลาราชการ