ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๑๔๓ ชุด (ตามประกาศ อพวช. เลขที่ ๓๗/๒๕๖๓)

08 มิถุนายน 2563

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๑๔๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๑๕,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยมีกำหนดเป็นดังนี้

๑) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

๒) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

๓) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๗-๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๘ ,๑๘๔๘ และ ๑๘๔๐ ในวันและเวลาราชการ