ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชั้นครึ่งพร้อมเปลี่ยนหอผึ่งน้ำเย็น งานท่อและอุปกรณ์ประกอบ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ตามประกาศ อพวช.เลขที่ ๓๙/๒๕๖๓)

23 มิถุนายน 2563

            ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชั้นครึ่งพร้อมเปลี่ยนหอผึ่งน้ำเย็น งานท่อและอุปกรณ์ประกอบ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

         ๑.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

 

         ๒.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

           ๓.ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๔๐ ๑๘๔๘ และ ๑๘๗๘ ในวันและเวลาราชการ