th th
en

ที่จอดรถ - บริการฝากของ

ที่จอดรถ/บริการฝากของ

การรับฝากของ และการรับแจ้งของหาย

จุดรับฝากอยู่บริเวณชั้น 1 ของทุกพิพิธภัณฑ์ สามารถฝากสิ่งของ หรือแจ้งสิ่งของสูญหายได้


portrait lowres 14

 

ที่จอดรถ

  - รถยนต์ส่วนบุคคลใช้ลานจอดหน้าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  - รถบัสหรือรถขนาดใหญ่ใช้ลานจอดรถบัสหน้าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

planparking

 

 

 

 

 

กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร