th th
en

การจองเข้าชมจัตุรัสวิทยาศาสตร์

IMG041616001067
insideus
cham1
cham2
IMG041616001067 insideus cham1 cham2

นิทรรศการทั่วไป ไม่มีค่าเข้าชม

นิทรรศการพิเศษ บทเรียนในความมืด (dialogue in the dark) เด็ก 50 บาท(ภาษาอังกฤษ 100 บาท)  ผู้ใหญ่ 100 บาท (ภาษาอังกฤษ 150 บาท) 
 
กิจกรรมเสริมศึกษา
เป็นกิจกรรมที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้ลงมือทำด้วยตนเอง โดยฝึกการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ( Scientific Method ) ซึ่งเป็นวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้แสวงหาความรู้ แก้ปัญหา โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. สังเกตและระบุปัญหา 2. ตั้งสมมุติฐาน 3. ทำการทดลอง หรือทดสอบสมมติฐาน (ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล) 4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล และ 5. สรุปผลการทดลอง เด็กๆ ได้สนุกสนาน อยากรู้อยากเห็น ค้นพบ และเกิดแรงบันดาลใจในการอยากที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

- การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)การแสดงทางวิทยาศาสตร์เป็นการนำหลักการทางทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานมาประยุกต์เป็นการแสดงที่เข้าใจง่าย โดยใช้สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการแสดง การแสดงแต่ละชุดนี้ชี้ให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะในห้องเรียนศาสตร์ ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
ราคา 30 บาท:คน
 
- การทดลองวิทยาศาสตร์ (Science Lab)เป็นการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการทดลองให้เห็นผลด้วยตัวเองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นการปลูกฝังกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และฝึกทักษะพื้นฐานการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
หมู่คณะ ราคา 50 บาท: คน ( 2 รอบ: วัน) ครอบครัว ราคา 100 บาท (ไม่เกิน 4 คน: ครอบครัว)
 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (Little Scientist House)กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อายุ3 - 6ปี) ผ่านการทำกิจกรรม เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการทำกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะ และประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝึกการสังเกต ฝึกตั้งคำถาม การตอบคำถาม รวมถึงฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ
บุคคลทั่วไป ราคา 30 บาทหมู่คณะราคา 30 บาท
 
- โลกของหนูน้อยนักประดิษฐ์ (Enjoy Maker Space) เป็นการนำแนวคิดการเรียนรู้แบบ STEM Education มาประยุกต์ใช้คือการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Science: S) มาบูรณาการเข้ากับหลักการของศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ เทคโนโลยี (Technology: T), วิศวกรรม (Engineer: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M) ซึ่งการนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาผสมผสานและทำให้น้องๆ สามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หมู่คณะ/บุคคลทั่วไป ราคา 50 บาท  คอรบครัว ราคา 100 บาท (ไม่เกิน 4 คน: ครอบครัว)

----------------------------------------------
การอำนวยความสะดวกในการนำคณะเข้าชมนิทรรศการ ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี
• จุดจอดรับ-ส่ง ชั่วคราว (สำหรับรถบัส) บริเวณ ด้านหน้าอาคารจัตุรัสจามจุรี ด้านถนนพระราม 4 (ป้ายรถเมล์)
• การจอดรถรถบัส/รถทัวร์ที่มีขนาด 6 ล้อขึ้นไปเนื่องจาก พื้นที่สำหรับจอดรถบัส/รถทัวร์ ที่มีขนาดตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปมีจำนวนจำกัด อนุญาตให้จอดได้ไม่เกิน 4 คันในช่วงเวลาเดียวกัน โดยหมู่คณะต้องแจ้งให้ อพวช. ทราบล่วงหน้าก่อนวันเข้าชมอย่างน้อย 2 วัน เพื่อประสานงานสำรองที่จอดรถอัตราค่าบริการจอดรถ ดังนี้ 
- จอดรถฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไปคิดอัตราชั่วโมงละ 20 บาท : คัน
- กรณีรถบัส คิดค่าบริการเพิ่ม 100 บาท : คัน
- หมู่คณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าจอดรถ

• จุดนัดพบสำหรับหมู่คณะ ฝ่ายอาคารฯ ได้กำหนดให้บริเวณลานด้านหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ ชั้น G เป็นจุดนัดพบสำหรับหมู่คณะ และคณะผู้เข้าชมสามารถใช้บันไดเลื่อนบริเวณด้านหน้าร้านกาแฟดอยตุง เพื่อขึ้นไปยังจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ซึ่งอยู่ที่ชั้น 4 ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หมู่คณะ ขอความกรุณานัดหมายเวลากับเจ้าหน้าที่ อพวช. ก่อนวันเข้าชมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
• สถานที่รับประทานอาหารกลางวันกรณีที่คณะนำอาหารมารับประทานเอง อพวช. มีพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารบริเวณชั้น 4 ณ ลานด้านหน้าของจัตุรัสวิทยาศาสตร์ กรณีไม่ได้นำอาหารมารับประทานเอง อาคารจัตุรัสจามจุรีมีศูนย์อาหาร (Food court) อยู่บริเวณชั้นล่างสุดของอาคาร (ชั้น B)

• ติดต่อจองเข้าชมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด อพวช. โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 2122 และ 2123e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
- จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. (NSM SCIENCE SQUARE) ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี 319 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2160 5356 โทรสาร 0 2160 5357

• การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ
- รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT): ลงสถานีสามย่าน
- รถไฟฟ้า BTS: ลงสถานีศาลาแดง เปลี่ยนขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน- รถประจำทาง : สาย 4, 16, 21, 25, 29, 34, 36, 40, 45, 47, 50, 67, 93, 113, 141, 163, 187,172, 501

ใบจองเข้าชมจัตุรัสวิทยาศาสตร์

pdf

SQ Form

Size: 153.61 KB
Hits : 255
Date added: 1970-01-01
pdf

Map

Size: 193.60 KB
Hits : 100
Date added: 1970-01-01