th th
en

นิทรรศการทั่วไป ไม่มีค่าเข้าชม

นิทรรศการพิเศษ บทเรียนในความมืด (dialogue in the dark) เด็ก 50 บาท(ภาษาอังกฤษ 100 บาท)  ผู้ใหญ่ 100 บาท (ภาษาอังกฤษ 150 บาท) 
 
กิจกรรมเสริมศึกษา
เป็นกิจกรรมที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้ลงมือทำด้วยตนเอง โดยฝึกการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ( Scientific Method ) ซึ่งเป็นวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้แสวงหาความรู้ แก้ปัญหา โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. สังเกตและระบุปัญหา 2. ตั้งสมมุติฐาน 3. ทำการทดลอง หรือทดสอบสมมติฐาน (ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล) 4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล และ 5. สรุปผลการทดลอง เด็กๆ ได้สนุกสนาน อยากรู้อยากเห็น ค้นพบ และเกิดแรงบันดาลใจในการอยากที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

- การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)การแสดงทางวิทยาศาสตร์เป็นการนำหลักการทางทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานมาประยุกต์เป็นการแสดงที่เข้าใจง่าย โดยใช้สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการแสดง การแสดงแต่ละชุดนี้ชี้ให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะในห้องเรียนศาสตร์ ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
ราคา 30 บาท:คน
 
- การทดลองวิทยาศาสตร์ (Science Lab)เป็นการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการทดลองให้เห็นผลด้วยตัวเองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นการปลูกฝังกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และฝึกทักษะพื้นฐานการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
หมู่คณะ ราคา 50 บาท: คน ( 2 รอบ: วัน)ครอบครัว ราคา 100 บาท (ไม่เกิน 4 คน: ครอบครัว)
 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (Little Scientist House)กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อายุ3 - 6ปี) ผ่านการทำกิจกรรม เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการทำกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะ และประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝึกการสังเกต ฝึกตั้งคำถาม การตอบคำถาม รวมถึงฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ
บุคคลทั่วไป ราคา 30 บาทหมู่คณะราคา 30 บาท
 
- โลกของหนูน้อยนักประดิษฐ์ (Enjoy Maker Space)เป็นการนำแนวคิดการเรียนรู้แบบ STEM Education มาประยุกต์ใช้คือการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Science: S) มาบูรณาการเข้ากับหลักการของศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ เทคโนโลยี (Technology: T), วิศวกรรม (Engineer: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M) ซึ่งการนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาผสมผสานและทำให้น้องๆ สามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หมู่คณะ/บุคคลทั่วไป ราคา 50 บาท  คอรบครัว ราคา 100 บาท (ไม่เกิน 4 คน: ครอบครัว)

----------------------------------------------
การอำนวยความสะดวกในการนำคณะเข้าชมนิทรรศการ ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี• จุดจอดรับ-ส่ง ชั่วคราว (สำหรับรถบัส) บริเวณ ด้านหน้าอาคารจัตุรัสจามจุรี ด้านถนนพระราม 4 (ป้ายรถเมล์)• การจอดรถรถบัส/รถทัวร์ที่มีขนาด 6 ล้อขึ้นไปเนื่องจาก พื้นที่สำหรับจอดรถบัส/รถทัวร์ ที่มีขนาดตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปมีจำนวนจำกัด อนุญาตให้จอดได้ไม่เกิน 4 คันในช่วงเวลาเดียวกัน โดยหมู่คณะต้องแจ้งให้ อพวช. ทราบล่วงหน้าก่อนวันเข้าชมอย่างน้อย 2 วัน เพื่อประสานงานสำรองที่จอดรถอัตราค่าบริการจอดรถ ดังนี้ - จอดรถฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไปคิดอัตราชั่วโมงละ 20 บาท : คัน - กรณีรถบัส คิดค่าบริการเพิ่ม 100 บาท : คัน - หมู่คณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าจอดรถ

• จุดนัดพบสำหรับหมู่คณะ ฝ่ายอาคารฯ ได้กำหนดให้บริเวณลานด้านหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ ชั้น G เป็นจุดนัดพบสำหรับหมู่คณะ และคณะผู้เข้าชมสามารถใช้บันไดเลื่อนบริเวณด้านหน้าร้านกาแฟดอยตุง เพื่อขึ้นไปยังจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ซึ่งอยู่ที่ชั้น 4 ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หมู่คณะ ขอความกรุณานัดหมายเวลากับเจ้าหน้าที่ อพวช. ก่อนวันเข้าชมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
• สถานที่รับประทานอาหารกลางวันกรณีที่คณะนำอาหารมารับประทานเอง อพวช. มีพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารบริเวณชั้น 4 ณ ลานด้านหน้าของจัตุรัสวิทยาศาสตร์ กรณีไม่ได้นำอาหารมารับประทานเอง อาคารจัตุรัสจามจุรีมีศูนย์อาหาร (Food court) อยู่บริเวณชั้นล่างสุดของอาคาร (ชั้น B)

• ติดต่อจองเข้าชมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่- สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด อพวช. โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 2122 และ 2123e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
- จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. (NSM SCIENCE SQUARE) ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี 319 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330โทรศัพท์ 0 2160 5356 โทรสาร 0 2160 5357

• การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ
- รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT): ลงสถานีสามย่าน- รถไฟฟ้า BTS: ลงสถานีศาลาแดง เปลี่ยนขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน- รถประจำทาง : สาย 4, 16, 21, 25, 29, 34, 36, 40, 45, 47, 50, 67, 93, 113, 141, 163, 187,172, 501

ใบจองเข้าชมจัตุรัสวิทยาศาสตร์

pdf

SQ Form

Size: 153.61 KB
Hits : 112
Date added: 1970-01-01
pdf

Map

Size: 193.60 KB
Hits : 42
Date added: 1970-01-01