th th
en

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์/พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา/พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

การจองเข้าชมเป็นหมู่คณะ

MG9746
MG9153
SCIF1020
NSMH128
IMG9379
NaturalMu026
MG9746 MG9153 SCIF1020 NSMH128 IMG9379 NaturalMu026

ดาวโหลดใบจองเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ >>>NSM_booking_form.pdf

ดาวโหลดใบจองเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า>>>>RAMA9 Booking Form
ดาวโหลดโปรแกรมสำหรับโรงเรียน(พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า)>>>School_Programes_JAN-APR_2020.jpg
 
กิจกรรมเสริมศึกษา
การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Shows)เป็นการแสดงที่ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยนำหลักการและการทดลองวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวเรา มาผสมผสานกับการแสดงที่สนุกสนาน โดยใช้สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการแสดง  การแสดงแต่ละชุดจะนำไปสู่การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ หรือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะกระตุ้นให้เยาวชนเป็นคนสังเกต สนใจ อยากรู้อยากเห็น และอยากทดลองเพื่อพิสูจน์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เวลาในการแสดง  45 นาที:รอบ   
ราคา 30 บาท: คน
 
ตะลุยพิพิธภัณฑ์(Walk Rally)
เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียน สามารถพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินวิธีการ สัมผัส ทดลอง คิด ตัดสินใจ และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง สนุกกับการค้นหา RC ร่วมเล่นเกมและเข้าฐานปฏิบัติการต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฎอยู่ในพาสปอร์ตพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รอบละไม่เกิน 500 คน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รอบละไม่เกิน 100 คนพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ รอบละไม่เกิน 300 คนระดับชั้น ช่วงชั้นที่ 2 ขึ้นไป   
ระดับชั้น ป.4 ขึ้นไป หมู่คณะ ราคา 30 บาท: คน: พิพิธภัณฑ์ ( 2 รอบ: วัน)ครอบครัว ราคา 50 บาท (ไม่เกิน 5 คน: ครอบครัว)
 
การทดลองวิทยาศาสตร์(Science Lab)
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นความสนใจและสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียน ด้วยห้องปฏิบัติการที่มาตรฐาน และเครื่องมือในการทดลองที่ทันสมัยและได้คุณภาพ มีหลักสูตรเนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียนในแต่ละระดับชั้นแบบบูรณาการทั้งยังเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน โดยเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่การสังเกต ทดลอง วิเคราะห์
หมู่คณะ ราคา 50 บาท: คน: พิพิธภัณฑ์ ( 2 รอบ: วัน)ครอบครัว ราคา 100 บาท (ไม่เกิน 4 คน: ครอบครัว) 2 รอบ: วัน 11:00, 14:00น.


**ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมเสริมศึกษา
 
Science Museum Maker 
เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้นการลงมือปฏิบัติจากการประดิษฐ์ ชิ้นงาน อุปกรณ์ และของเล่นทางวิทยาศาสตร์ นอกจากผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการลงมือปฏิบัติแบบ hands-on แล้ว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ยังได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAMEducation เพื่อให้ผู้ชมได้บูรณาการการเรียนรู้แบบสหวิทยาได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมถึงบางกิจกรรมยังเน้นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาไทย เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาไทยไปควบคู่กัน กิจกรรม Science Museum Maker เปิดบริการวันละ 4 รอบ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้จองเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

หมู่คณะ ราคา 50 บาท: คนครอบครัว ราคา 100 บาท (ไม่เกิน 4 คน: ครอบครัว)
**ดาวน์โหลดใบจองเข้าร่วมและตารางกิจกรรมScience Museum Maker >>Click
----------------------------------------
Science dome
กำหนดฉาย ภาพยนตร์ดาว จำนวน 5 รอบต่อวัน  วันละ 5 เรื่อง
1.ตำนานแห่งการเดินทางมาสู่โลก :Chronicle of Journey to Earth
2.3,000 ปีแห่งการดูดาว : 3,000 Years of Stargazing
3.กำเนิดระบบสุริยะ : The birth of solar system
4.ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะกับการค้นหาโลกใหม่ 5.การเข้าสู่ยุคอวกาศของมนุษย์

ราคา 30 บาท:คน:รอบ

 click -->>รอบการฉายและรายละเอียดภาพยนตร์ดาว


 ----------------------------------------
การจองอาหารกล่อง(หมู่คณะ)
click-->ใบจองอาหารกล่อง SET A

 
ติดต่อรับจองเป็นหมู่คณะ
สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทร. 02577 9999 ต่อ 2122 หรือ 2123 โทรสาร 02 577 9911  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ได้ทุกวัน *ยกเว้นวันจันทร์นักขัตฤกษ์