คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.

ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 • นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

การศึกษา

 • Ph.D. (Genetics), U. Of Hawaii, Honolulu, Hi., U.S.A.โดยทุน East West Center
 • M.S. (Genetics) และ B.A. (Zoology) U. Of Wisconsin, Madison, Wis, U.S.A.
นายสาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.

ประวัติการทำงาน

 • รองผู้อำนวยการ อพวช.
 • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด

การศึกษา

 • ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศ. ดร. บังอร เบ็ญจาธิกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.

ประวัติการทำงาน

 • อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ
 • ผู้รับใบอนุญาตเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ
 • ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

การศึกษา

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการจัดการทั่วไป
ศ. ดร. นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานกรรมการ

ประวัติการทำงาน

 • เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

การศึกษา

 • ปริญญาเอก (วิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
 • ระดับหลังปริญญาเอกด้านอณูชีววิทยา มหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร. นพ. ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ กรรมการผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประวัติการทำงาน

 • อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 • รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

การศึกษา

 • ปริญญาโท-เอก Doctor of Public Health Johns Hopkins University
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ/อนุกรรมการ

 • ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
 • อนุกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานผู้อำนวยการ อพวช.
 • อนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการ อพวช.
นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์ กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง

ประวัติการทำงาน

 • รองอธิบดีกรมสรรพกร
 • สรรพากร ภาค ๑๐ กรมสรรพากร
 • นิติกร กรมสรรพากร

การศึกษา

 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต , นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการ/อนุกรรมการ

 • ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • ประธานอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฏหมาย ข้อบังคับและระเบียบของ อพวช.
 • อนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการ อพวช.
ดร. คมกฤช จันทร์ขจร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติการทำงาน

 • รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้
 • ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 • ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน.

การศึกษา

 • ปริญญาเอก การศึกษาดุษดีบัณฑิตการศึกษาผู้ใหญ่ (กศ.ด.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิตอุตสาหกรรมการศึกษา (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิตอุตสาหกรรมศิลป์ (คบ.) วิทยาลัยครูพระนคร
รศ. ดร. ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ กรรมการ (โดยตำแหน่งนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)

ประวัติการทำงาน

 • นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 • กรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์
 • กรรมการมูลนิธิสายธารในความอุปถัมภ์ของบริษัท เบทาโกร จำกัด 
 • รองประธานศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ (ส.อ.ว.น.) สาขาวิชาเคมี กรุงเทพมหานคร
 • กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การศึกษา

 • Ph.D. สาขาChemistry Queen’s University UK
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการทำงาน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด (SHOW NO LIMIT)
 • เจ้าของเว็บไซต์ beartai.com และพิธีกร beartai
 • ผู้อำนวยการจัดงาน Thailand Game Show มหกรรมเด็กเล่นเกมงานแสดงเทคโนโลยีเกมคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
 • กรรมการ Event Management Association (EMA) สมาคมสร้างสรรค์การจัดงาน ก่อตั้งโดย 40 บริษัทอีเว้นท์ออแกไนเซอร์ชั้นนำของเมืองไทย

การศึกษา

 • ปริญญาตรี ศศบ. สาขาการแสดงและกำกับการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กรรมการ/อนุกรรมการ

 • อนุกรรมการจัดการนวัตกรรม
 • อนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด

การศึกษา

 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Ph.D. Candidate)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการ/อนุกรรมการ

 • ประธานอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการทำงาน

 • เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี

การศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Science in Policy Economics University of Illinois at Urbana Champaign, U.S.A. / Master of Public Policy National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Japan
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ/อนุกรรมการ

 • ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
 • ประธานอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานผู้อำนวยการ อพวช.
รองศาสตราจารย์พสุ เดชะรินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์ สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการศึกษา

การศึกษา

 • ปริญญาเอก (การจัดการเทคโนโลยี) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Colorado, Boulder ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ/อนุกรรมการ

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
รศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร. นพพร ลีปรีชานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการทำงาน

 • รองศาสตราจารย์และหัวหน้ากลุ่มวิจัยโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการสาธารณูปโภค ด้านไฟฟ้า พลังงาน และเมืองอัจฉริยะ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       
 • ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  (สกสว.)

การศึกษา

 • ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.), Power System Economics and Planning,The Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT University), Melbourne, Australia
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.), รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  บัญชีมหาบัญฑิต (บช.ม.) และ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 •  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) พระจอมเกล้าลาดกระบัง นิติศาสตรบัณณฑิต (น.บ.)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ. ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ อพวช. กรรมการและเลขานุการ

ประวัติการทำงาน

 • ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านวิศวกรรม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมมูลนิธิชัยพัฒนา
 • คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา

 • M.S., Ph.D. (Engineering Management), University of Missouri, USA
 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย