นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
        องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้ความสำคัญ อย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

      อพวช. จึงได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อมั่นว่า อพวช. จะดูแล
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ อพวช.

Related