แนวทางการรับมือกับข้อมูลเท็จด้านวิทยาศาสตร์

แนวทางการรับมือกับข้อมูลเท็จด้านวิทยาศาสตร์

16-07-2023

ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเป็นปัญหาที่รุนแรงขึ้นตั้งแต่ความนิยมของการใช้อินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียสูงขึ้น บางข้อมูลเท็จอาจได้รับการตรวจสอบจากการวิเคราะห์ของนัก
วิทยาศาสตร์ ซึ่งหมายความว่านักวิทยาศาสตร์เป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยรับมือข้อมูลเท็จเหล่านี้ด้วยการให้ข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนเพื่อโต้แย้งความเข้าใจผิดเหล่านั้นได้

คู่มือฉบับนี้แนะนําขั้นตอนการปฏิบัติสําหรับนักวิทยาศาสตร์เพื่อประเมิณความผิดพลาดของข้อมูล เพื่อตรวจสอบและแก้ไข รวมถึงสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องสู่สาธารณะ

Related