Museum Creative Worksheets เพื่อการเยี่ยมชมอย่างสร้างสรรค์ | Professional Workshop

Museum Creative Worksheets เพื่อการเยี่ยมชมอย่างสร้างสรรค์ | Professional Workshop

27-04-2022
Museum Creative Worksheets เพื่อการเยี่ยมชมอย่างสร้างสรรค์ | Professional Workshop

Museum Creative Worksheets เพื่อการเยี่ยมชมอย่างสร้างสรรค์ | Professional Workshop เรียนรู้เทคนิค และฝึกปฏิบัติการพัฒนาใบงาน อย่างสร้างสรรค์ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย Experience-based workshop กับนักการศึกษาผู้มากประสบการณ์

สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ภัณฑารักษ์ มัคคุเทศก์ รวมถึงผู้ที่สนใจ โดยผู้เข้าร่วมการอบรม จะได้รับเกียรติบัตร เมื่อเข้าอบรมครบตามหลักสูตร

หลักสูตร 2 วัน ต่อเนื่อง
23-24 มิถุนายน 2565
ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี 
พิกัด คลิก
(มีบริการห้องพักหากต้องการ)

จำกัดจำนวน 40 ท่านเท่านั้น
ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท
สมาชิก อพวช. เหลือ 2,520 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
สมัคร คลิก
หมดเขตรับสมัคร 10 มิถุนายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการห้องพักและการชําระค่าลงทะเบียนได้ที่
0 2577 9999 ต่อ 2123 (กิตติศักดิ์) และ 2140 (ศรสวรรค์)
กองจัดระบบบริการผู้เข้าชม (จช.)
สํานักบริการผู้เข้าชม (สบช.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่
02 577 9999 ต่อ 1491 (ทัศนา) และ 1492 (พิมพ์ผกา)
กองวิจัยและบริการวิชาการ (วบ.)
ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ศพช.)

Related