การพัฒนานักออกแบบและผลิตของเล่นวิทยาศาสตร์ต้นแบบสู่ศตวรรษที่ 21 | อบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนานักออกแบบและผลิตของเล่นวิทยาศาสตร์ต้นแบบสู่ศตวรรษที่ 21 | อบรมเชิงปฏิบัติการ

16-03-2023
การพัฒนานักออกแบบและผลิตของเล่นวิทยาศาสตร์ต้นแบบสู่ศตวรรษที่ 21 | อบรมเชิงปฏิบัติการ

คลิก ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานักออกแบบและผลิตของเล่นวิทยาศาสตร์ต้นแบบสู่ศตวรรษที่ 21


Update 20 มี.ค. 2566 เวลา 9.00 น.
มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนที่เปิดรับเรียบร้อยแล้วทั้ง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจครับ


 

อพวช. ได้จัดทำหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานักออกแบบและผลิตของเล่นวิทยาศาสตร์ต้นแบบสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิตของเล่นวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการประดิษฐ์รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งแนวทางในการส่งเสริมการประกอบอาชีพในอนาคต

ผู้เข้าร่วมอบรม จะได้พบกับนักออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นมืออาชีพ พร้อมกับผู้ประกอบการธุรกิจจัดจำหน่ายของเล่น
ที่จะมาให้ความรู้ เทคนิค และแนวทางการจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง


เปิดอบรม 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน

• รุ่นที่ 1:
สำหรับผู้กำลังศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา
อายุ 15-18 ปี
อบรมวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 22–23 เมษายน 2566

• รุ่นที่ 2:
ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ
อายุ 18 ปี ขึ้นไป
อบรมวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 29–30 เมษายน 2566


อบรม ณ ห้องประชุมยูเรก้า พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ NSM คลองห้า ปทุมธานี พิกัด
รายละเอียดโครงการ และกำหนดการ คลิก


ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ คลิก
* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม
** เปิดลงทะเบียนถึงวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566


สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศพช.) อพวช.
กองวิจัยและบริการวิชาการ (วบ.)
โทร 0 2577 9999 ต่อ 1496 (บุรวัชร์) และ 1496 (พรพร)

ข่าวสารที่่คล้ายกัน